Öý haýwanlaryny gaplamak talaplary pudagyň diregi bolýar, haýwan iýmit gaplaýyş kompaniýalary gaplamanyň durnuklylygyny nädip gazanyp bilerler?

Haýwanlar bazary soňky ýyllarda gülläp ösýär we statistikalara görä Hytaýyň öý haýwanlarynyň iýmitiniň 2023-nji ýylda takmynan 54 milliard dollara ýetip, dünýäde ikinji orunda durýandygy çaklanylýar.

Öňkülerden tapawutlylykda öý haýwanlary indi "maşgala agzasy" bolýar.Haýwanlara eýeçilik düşünjesindäki üýtgeşmeler we öý haýwanlarynyň ýagdaýynyň ýokarlanmagy bilen, ulanyjylar öý haýwanlarynyň saglygyny we ösüşini goramak üçin öý haýwanlarynyň iýmitine has köp pul sarp etmek isleýärler, umuman, öý haýwanlary senagaty, tendensiýa gowy .

Şol bir wagtyň özünde, haýwan iýmitleriniň gaplanylyşy we gaýtadan işlenişi, gaplamanyň esasy görnüşi hökmünde irki metal gaplardan başlap, sumkalaryň ekstruziýasyna çenli diwersifikasiýa edýär;garyşyk zolaklar;metal gutular;kagyz gaplar we ösüşiň beýleki görnüşleri.Şol bir wagtyň özünde täze nesil öý haýwanlarynyň eýeçiliginiň esasy ilatyna öwrülýär, köp sanly kompaniýa daşky gurşawa, şol sanda gaýtadan ulanylmaga gönükdirilen ýaşlary özüne çekýär;biodegradable;kompost we beýleki ekologiýa taýdan arassa we gaplama materiallarynyň gowy görnüşini we öndürijiligini saklaýar.

Theöne şol bir wagtyň özünde, bazar masştabynyň giňelmegi bilen pudakdaky bulam-bujarlyk kem-kemden ýüze çykýar.Halkyň gözegçiligi üçin Hytaýyň azyk howpsuzlygy has kämil we berk, ýöne bu bölek haýwan iýmitinde öňegidişlik üçin köp ýer bar.

Haýwan iýmitleriniň goşmaça gymmaty gaty uludyr we sarp edijiler halaýan öý haýwanlary üçin pul tölemäge has isleg bildirýärler.Petöne ýokary bahaly haýwan iýmitleriniň hilini nädip kepillendirip bolar?Mysal üçin, çig mal ýygnamakdan;ingredientleri ulanmak;önümçilik prosesi;sanitariýa şertleri;saklamak we gaplamak we beýleki taraplar, berjaý etmek we gözegçilik etmek üçin anyk görkezme kadalary we ülňüleri barmy?Iýmitlenme maglumatlary, ingredient deklarasiýalary, saklamak we işlemek boýunça görkezmeler ýaly önüm bellikleriniň aýratynlyklary, sarp edijiler üçin düşnükli we aňsatmy?

01 Azyk howpsuzlygy düzgünleri

ABŞ-nyň öý haýwanlarynyň iýmit howpsuzlygy düzgünleri

Feedakynda Amerikanyň Iýmit gözegçiliginiň işgärler birleşigi (AAFCO) öý haýwanlary üçin iýmit we ýörite öý haýwanlary iýmit düzgünlerine - öý haýwanlarynyň iýmitlenişine täze bellik talaplaryna düýpli täzeden garady!Bu takmynan 40 ýylyň içinde ilkinji uly täzelenme!Haýwan iýmit belliklerini adam iýmit belliklerine has ýakynlaşdyrýar we sarp edijiler üçin yzygiderliligi we aç-açanlygy üpjün etmegi maksat edinýär.

Petaponiýanyň öý haýwanlarynyň iýmit howpsuzlygy düzgünleri

Petaponiýa dünýäde haýwan iýmitleri üçin belli bir kanun kabul eden az sanly ýurtlaryň biridir we öý haýwanlarynyň iýmit howpsuzlygy kanuny (ýagny, "Täze öý haýwanlary kanuny") önümleriň hiline gözegçilik etmekde haýsy maddalar ýaly has açykdyr. haýwan iýmitinde ulanmaga rugsat berilmeýär;patogen mikroorganizmlere gözegçilik etmek üçin talaplar;goşundylaryň düzüminiň beýany;çig mallary kategoriýalaşdyrmak zerurlygy;we belli iýmitleniş maksatlarynyň beýany;Görkezmeleriň gelip çykyşy;iýmitleniş görkezijileri we beýleki mazmun.

Petewropa Bileleşiginiň öý haýwanlarynyň iýmit howpsuzlygy düzgünleri

EFSA Unionewropa Bileleşiginiň Azyk howpsuzlygy edarasy haýwan iýminde ulanylýan maddalaryň mazmunyny we haýwan iýmitleriniň marketingini we ulanylyşyny düzgünleşdirýär.Bu aralykda, FEDIAF (Unionewropa Bileleşiginiň Iýmit senagaty birleşigi) iýmitleniş düzümi we öý haýwanlarynyň önümçiligi üçin standartlary kesgitleýär we EFSA gaplamadaky önümleriň çig malynyň kategoriýalaryna görä doly beýan edilmelidigini kesgitleýär.

Kanadanyň öý haýwanlarynyň iýmit howpsuzlygy düzgünleri

CFIA (Kanadanyň Azyk Barlag Guramasy) öý haýwanlarynyň iýmit önümçiligi üçin hil ulgamynyň talaplaryny kesgitleýär, çig mal satyn almakdan başlap hemme zat üçin yglan edilmeli anyk görkezmeleri;saklamak;önümçilik prosesleri;arassaçylyk bejergileri;we ýokançlygyň öňüni almak.

Gözlenýän haýwan iýmit önümleriniň gaplanyş belligi, has kämil gözegçilik üçin aýrylmaz tehniki goldawdyr.

02 Täze öý haýwanlary üçin gaplama talaplary

AAFCO-nyň 2023-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagynda agzalary it iýmiti we pişik iýmiti üçin täze bellik görkezmelerini kabul etmek üçin bilelikde ses berdiler.

Gözden geçirilen AAFCO Model Haýwan Iýmit we työrite Haýwan Iýmit Düzgünnamalary öý haýwanlaryny öndürijiler we paýlaýjylar üçin täze standartlary kesgitledi.ABŞ-da we Kanadada iýmit düzgünleşdiriji hünärmenler, öý haýwanlary iýmit önümçiliginde sarp edijiler we hünärmenler bilen haýwan iýmit bellikleriniň has giňişleýin önüm düşündirişlerini üpjün etmegini üpjün etmek üçin strategiki çemeleşmäni işläp düzdüler.

Bu prosesiň dowamynda sarp edijilerden we pudak geňeşçilerinden alnan seslenmeler biziň bilelikdäki gowulaşdyrmak tagallalarymyzyň möhüm bölegi boldy "-diýip, AAFCO-nyň ýerine ýetiriji direktory Austin Terrell aýtdy. Sarp edijiler üçin amatly formatda has anyk maglumat. Täze gaplama we bellikler anyk kesgitlener we düşünmek aňsat bolar. Bu, öý eýelerinden we öndürijilerinden öý haýwanlarynyň özlerine çenli hemmämiz üçin ajaýyp habar. "

Esasy üýtgeşmeler:

1. adam iýmit belliklerine has meňzeş bolmagy üçin üýtgedilen öý haýwanlary üçin täze iýmit faktlary tablisasynyň girizilmegi;

2, niýetlenen ulanyş jümleleri üçin täze standart, markalardan daşarky gaplamanyň aşaky 1/3 böleginde önümiň ulanylyşyny görkezmegi talap edip, sarp edijileriň önümi nädip ulanmalydygyna düşünmegini aňsatlaşdyrar.

3, Goşundylaryň beýanyna üýtgeşmeler, yzygiderli terminologiýanyň ulanylyşyny aýdyňlaşdyrmak we witaminler üçin gabygyň we umumy ýa-da adaty atlaryň ulanylmagyna rugsat bermek, şeýle hem ingredientleri has düşnükli we sarp edijileriň tanamagyna gönükdirilen beýleki maksatlar.

4. daşarky gaplamada görkezilmeli däl, ýöne AAFCO yzygiderliligi gowulandyrmak üçin goşmaça nyşanlary täzeledi we standartlaşdyrdy.

AAFCO bu täze bellik düzgünlerini işläp düzmek üçin iýmit we öý haýwanlary iýmitini düzgünleşdirýän hünärmenler, pudak agzalary we sarp edijiler bilen "öý haýwanlarynyň iýmit bellikleriniň önüme has giňişleýin göz ýetirmegini üpjün etmek" üçin pikir alyşmak we strategiki täzelenmeleri taýýarlamak üçin işledi.

AAFCO öý haýwanlary öndürijilerine alty ýyllyk artykmaç önümlere bellik we gaplama üýtgeşmelerini doly girizmäge rugsat berdi.

03 Haýwan iýmit gaplaýyş ägirtleri haýwan iýmit gaplamalarynda durnuklylygy nädip gazanýarlar

Recentlyakynda, “ProAmpac” -da halta gaplamak üçin önüm dolandyryjysy Ben Deýwisiň üçüsi;Rebekka Keýsi, TC Transcontinental-yň satuw, marketing we strategiýa boýunça uly wise-prezidenti;we Dow iýmitleri we ýörite gaplamalar boýunça marketing bölüminiň müdiri we gözlegçi Mişel Şand.has durnukly haýwan iýmit önümlerine gaplamakdaky kynçylyklary we üstünlikleri ara alyp maslahatlaşdy.

Film haltalaryndan başlap, laminirlenen dört burçly haltalara çenli polietilen dokalan haltalara çenli bu kompaniýalar önümleriň köp görnüşini hödürleýärler we ähli görnüşlerinde durnuklylygy göz öňünde tutýarlar.

Ben Deýwis: Elbetde, köp taraply çemeleşmeli.Gymmatlyk zynjyrynyň nirededigimizden, müşderilerimizdäki näçe kompaniýanyň we markanyň durnuklylyk meselesinde üýtgeşik bolmak isleýändigi gyzykly.Köp kompaniýalaryň anyk maksatlary bar.Käbir gapma-garşylyklar bar, ýöne adamlaryň isleýän zatlarynda-da tapawutlar bar.Bu, bar bolan dürli durnuklylyk maksatlaryny çözmäge synanyşmak üçin birnäçe platforma döretmegimize sebäp boldy.

Çeýe gaplama nukdaýnazaryndan, ilkinji nobatda gaplamany azaltmak.Gaty-çeýe öwrülişikler barada aýdylanda, durmuş sikliniň derňewi geçirilende bu hemişe peýdalydyr.Haýwanlaryň iýmit gaplamalarynyň köpüsi eýýäm çeýe, şonuň üçin sorag - indiki näme?Saýlawlar, film esasly wariantlary gaýtadan işlemek, sarp edijiden soňky gaýtadan ulanylýan mazmuny goşmak we kagyz tarapynda, gaýtadan işlenip bilinjek çözgütleri öňe sürmek.

.Okarda belläp geçişim ýaly, müşderilerimiziň dürli maksatlary bar.Şeýle hem, dürli gaplama formatlary bar.“ProAmpac” -yň hödürleýän dürli önümleriniň dürlüligi, esasanam öý haýwanlarynyň gaplanyşynda deň-duşlarynyň arasynda özboluşly orny eýeleýär diýip pikir edýärin.Film haltalaryndan laminirlenen kwadratlara, polietilen dokalan haltalara çenli SOS kagyzyna we gysylan haltalara çenli önümleriň köp görnüşini hödürleýäris we tagtanyň üstünde durnuklylyga üns berýäris.

Durnuklylyk nukdaýnazaryndan gaplamak gaty özüne çekiji.Mundan başga-da, amallarymyzyň has durnukly bolmagyny we jemgyýetdäki täsirimizi has ýokary derejede üpjün etmegimizi üpjün edýär.Geçen güýzde web sahypamyzda bar bolan ilkinji resmi ESG hasabatymyzy çykardyk.Bu elementleriň hemmesi, durnuklylyk tagallalarymyzy görkezmek üçin birleşýär.

Rebekka Keýsi: Biz.Dowamly gaplamalara seretseňiz, ilki bilen seredýän zadyňyz - spesifikasiýalary peseltmek we az plastmassa ulanmak üçin has gowy materiallary ulanyp bilerismi?Elbetde, biz henizem şeýle edýäris.Mundan başga-da, 100% polietilen bolmak we bazarda gaýtadan ulanylýan önümler bolmak isleýäris.Şeýle hem, sarp edijiden soňky gaýtadan işlenen materiallara seredýäris we köp sanly rezin öndürijiler bilen ösen gaýtadan işlenen materiallar hakda gürleşýäris.

Kompostasiýa giňişliginde köp iş etdik we şol giňişlige seredýän birnäçe markany gördük.Şeýlelik bilen bizde üç taraplaýyn çemeleşme bar, bu ýerde ýa-da gaýtadan ulanylýan, kompost ýa-da gaýtadan işlenen mazmuny ulanarys.Kompostable ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän gaplamalary döretmek üçin hakykatdanam ähli pudagy we gymmatlyklar zynjyryny talap edýär, sebäbi ABŞ-da infrastrukturany gurmaly - esasanam gaýtadan ulanylýandygyna göz ýetirmeli.

Mişel Şand: Hawa, gaýtadan işlemek üçin dizaýndan başlaýan bäş sütünli strategiýamyz bar.Polietileniň öndürijilik çäklerini innowasiýa arkaly giňeldýäris, bir materially, ähli PE filmleriniň müşderilerimiziň, marka eýeleriniň we sarp edijileriniň garaşýan işleýiş ukybyna, päsgelçiliklerine we tekjelerine laýyk gelmegini üpjün edýäris.

Gaýtadan işlemek üçin dizaýn 1-nji sütün, sebäbi 2-nji we 3-nji sütünler üçin zerur şert (degişlilikde mehaniki gaýtadan işlemek we ösen gaýtadan işlemek).Materialeke-täk material film döretmek, mehaniki we ösen gaýtadan işlemek prosesleriniň hasyllylygyny we bahasyny ýokarlandyrmak üçin möhümdir.Girişiň hili näçe ýokary bolsa, çykyşyň hili we netijeliligi şonça ýokarydyr.

Dördünji sütün, biorecikl sürmek ösüşimizdir, bu ýerde ulanylýan nahar ýagy ýaly galyndy çeşmelerini täzelenýän plastmassa öwürýäris.Şeýle etmek bilen, Dow portfelindäki önümleriň uglerod yzyny gaýtadan işlemek prosesine täsir etmezden ep-esli azaldyp bileris.

Iň soňky sütün beýleki sütünleriň birleşdirilen pes ugleroddyr.2050-nji ýyla çenli uglerodyň bitaraplygyny gazanmak maksadymyzy goýduk we müşderilerimize we marka eýesi hyzmatdaşlara 2-nji we 3-nji çäk zyňyndylaryny azaltmak we uglerod azaltmak maksatlaryna ýetmek üçin bu ugurda ep-esli maýa goýumlaryny goýýarys.


Iş wagty: 01-2023-nji sentýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • sns03
  • sns02