Zawod gezelenji

“Guangdong Nanxin Print & Packaging Co., Ltd.” 12000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, häzirki zaman ofis gurşawy, uly zawod binalary, arassalaýyş önümçilik ussahanasy, gözleg we barlag otaglary, barlaghanalar we ýokary hünärli we tehniki işgärler topary.Ösen enjamlar we dolandyryş ýokary hilli önümleriň kepili bolup durýar.Bizde ýokary reňkdäki çapy 10 reňkde ajaýyp gutaryp bilýän ýokary tizlikli rotogravur önümçilik liniýalary bar.Mundan başga-da, bizde hem çözüji, hem çözüji erkin laminasiýa ukyply örtük laminatorlary, ýokary takyklygy bilen sekiz sany ýokary tizlikli ýyrtyklar bar.Mundan başga-da, işgärlerimiziň tehnikany işletmekde baý tejribesi bar, bu pudak bilen ençeme ýyl bäri meşgullanýarlar.Productionhli önümçilik amallarymyz ISO9001 talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.Müşderilerimiziň materiallar we amaly taýdan iň täze tehnologiki ösüşden peýdalanmagyny üpjün edýän täze önümleri täzelemegi dowam etdirýäris.

Öň önümçilik üçin iş akymlary

1. Ulanmak isleýän haltaňyz barada jikme-jik maglumat beriň, ulanylyş maksady, ululygy, çeper eseri, gurluşy we galyňlygy we ş.m. Zerur bolsa, saýlan ugruňyz üçin gowy we hünärli tekliplerimizi hem berip bileris.

2. Torba hakda ähli maglumatlary alanymyzdan soň sitata bereris.

3. Bahasy özara taraplar tarapyndan tassyklanandan soň, çeper eserleri gaýtadan işlemegiň üstünde işläp başlarys (FYI: çeper eserleri agyrlyk güýjüni çap etmek üçin ýerine ýetirmeli).

4. Reňk standartyny düzmek.

5. Çeper eseri tassyklaň we şertnama gol çekiň.

6. Alyjylar silindri (çap bahasy) we sargyt üçin 40% öňünden tölemeli.

7. Şondan soň siziň üçin kwanl önümlerini öndürip başlarys.

1

Kärhananyň güýji

Productionokary önümçilik kuwwaty

Önümçilik bazasy 12,000m2-den gowrak meýdany öz içine alýar.

Productionyllyk önümçilik 15 000 tonna ýetip biler.

Ösen önümçilik enjamlary

300,000 synply GMP täze ussahanalar.

6 awtomatiki ýokary tizlikli önümçilik liniýasy.

2
3

Güýçli tehnologiki innowasiýa ukyby

Peýdaly modeliň 4 patentini alyň.

Kämil we durnukly hil kepilligi

Professional gözleg enjamlary.

Hil-howpsuzlyk kepilnamasy.

4
5

Durnukly ösüş strategiýasy

Uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak üçin ýöriteleşdirilen galyndy gazy bilen enjamlaşdyryň.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • sns03
  • sns02