Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Guangdong Nanxin Print & Packaging Co., Ltd.” plastmassa çeýe gaplama önümlerini dizaýn etmekde, işläp düzmekde, öndürmekde ýöriteleşendir.Öňdebaryjy çap we gaplaýyş öndürijisi hökmünde Nanxin 2001-nji ýyldan bäri çap we gaplamakda ýokary hilli we ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär. Bazarda çaphana programmalarynyň köpelmegi sebäpli, ýöriteleşdirilen üpjünçilige uly isleg bar.Indi Nanxin bu ugurda ökde, biz ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrýarys.

göçürip al

Öň içerki söwda fabrigi bolýardyk, ýöne indi önümçiligi we söwdany birleşdirýän bir kompaniýa, bu bolsa häzirki wagtda hil we baha boýunça ýeterlik bäsdeşlik artykmaçlygymyzy aňladýar.Bu aralykda, hilimiz we hyzmatymyz müşderiler tarapyndan tanaldy we kem-kemden bu ugurda meşhur boldy.Täze müşderiler önümlerimizi synap görenlerinden soň, önümlerimize bolan ynamlary sebäpli biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurýarlar.Müşderilerimiz bilen işewürlik zerurlyklaryna düşünmek we garaşmak, ýokary hilli çap edilen eseri öndürmek we elýeterli bahada garaşylýandan has çalt ýetirmek üçin müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlykda garaşylýandan has ýokary bolmaga çalyşýarys.

Esasy önümlerimiz

Plastiki gaplama sumkasy, alýumin folga sumkasy, durýan halta, ziplok halta, azyk gaplaýyş sumkasy, kraft kagyz sumkasy, gyrasy möhürleýji halta, kosmetiki gaplama sumkasy, çaý haltasy, nahar sumkasy, oýunjak sumkasy, ýüz maska ​​sumkasy, kofe sumkasy, maska ​​sumkasy vakuum halta we ş.m.

Nanxin hiliň kärhananyň ýaşamagynyň mümkindigini bilýär, şonuň üçin kwalifikasiýa önümlerini zawoddan çykarmaga düýbünden rugsat bermedik, yhlas bilen, hünärsiz önümleriň öndürilmegini ret edýäris.Hil bazar bäsleşiginiň möhüm we täsirli serişdesidir, hil kärhananyň durmuşydyr.

Hiline üns beriň, bahanyň ýadrosyna üns beriň, müşderilere durnukly hilli önümler bilen üpjün ediň, maddy däl goşmaça gymmata deňdir.

Nanxin, müşderiler üçin hakyky reňk we hakyky baha öndürmegi wada berýär.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • sns03
  • sns02